DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >

Kinh tế : [2185]

Community home page

Logo
 
  
or browse   

Collections in this community

Recent Submissions

 Hoàn thiện công tác mua và xử lý nợ tại Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC)

 Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ về chi phí tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng

 Vận dụng thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard) trong đánh giá thành quả hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha

 Tổ chức thông tin kế toán theo định hướng ERP tại Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức

 Tổ chức hệ thống thông tin kế toán theo định hướng ERP tại Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback