+ T́m nâng cao

Người dùng có thể tùy chọn điều kiện và kết hợp các điều kiện chặt chẽ với nhau thông qua các toán tử logic (AND, OR, NOT) nhằm t́m ra kết quả một cách chính xác.

+ T́m theo loại tài liệu

Trên trang chủ bạn chọn thể loại, chủ đề ḿnh cần. màn h́nh sẽ hiện ra tiêu đề của những đề mục nhỏ thuộc thể loại chính. Bạn có thể t́m kiếm tài liệu của ḿnh trên cửa sổ t́m kiếm hoặc bạn đi tiếp bằng cách click chuột vào tiêu đề đề mục nhỏ hơn để t́m tài liệu chính xác với môn loại tài liệu ḿnh nghiên cứu.

Chú ư : Nếu bạn duyệt qua nhiều các đề mục nhỏ , bạn sẽ t́m ra được những tài liệu chính xác với thể loại, và chủ đề tài liệu bạn cần

+ T́m theo các chi tiết của tài liệu

Trên trang chủ của thư viện điện tử, bạn có thể chọn t́m theo: Tác giả, nhan đề, từ khóa, nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản, ngôn ngữ tài liệu hoặc loại h́nh tài liệu. Tất cả tài liệu được xếp theo alpha b hoặc theo thời gian rất thuận tiện cho bạn chọn. Để kết hợp các chi tiết trên bạn sử dụng cách [T́m nâng cao].

+ Tra cứu nhanh

Trên cửa sổ trang chủ của thư viện điện tử bạn nhập các thông tin về tài liệu, chương tŕnh tra cứu cho bạn nhanh, chính xác những tài liệu có những thông tin yêu cầu để bạn chọn.

+ Kết quả t́m

Danh sách các ấn phẩm t́m thấy trong thư viện. Bạn chọn ấn phẩm cần thiết và click vào tên ấn phẩm đó, bạn sẽ thấy những thông tin chi tiết của ấn phẩm. Muốm xem nội dung tài liệu click vào Xem toàn văn (View/Open)