DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận án Tiến sĩ >

Kinh tế : [21]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Les facteurs explicatifs de l'utilisation de la carte bancaire au Vietnam

 Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu tại nước CHDCND Lào

 Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý quỹ ngân sách của Kho bạc Nhà nước

 Ownership concentration, firm valuation, and earnings management: An Internationnal study

 Economic reforms, manufacturing employment and wages in Vietnam

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback