Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10032
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo thường niên của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (Hose)
Other Titles: Research on Factors Affecting the Level of Disclosure in the Annual Reports of Listed Firms on Ho Chi Minh Stock Exchange (Hose)
Authors: Võ, Thị Thùy Trang
Advisor: Nguyễn, Công Phương, PGS.TS.
Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Công bố thông tin
Báo cáo thường niên
Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Tp. HCM
Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận án Tiến sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 62.34.03.01; 230 trang.
Table of contents: Chương1.Giới thiệu; Chương 2.Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu về công bổ thông tin; Chương 3.Phương pháp nghiên cứu; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10032
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoThiThuyTrang.TT.pdfTóm tắt1.16 MBAdobe PDFView/Open
VoThiThuyTrang.TT_E.pdfSummary1.08 MBAdobe PDFView/Open
VoThiThuyTrang.TV.pdfToàn văn16.21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.