Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10337
Title: Nghiên cứu mối liên hệ giữa kế toán và thuế ở Việt Nam
Other Titles: A Study of the Relationship between Accounting and Tax in Vietnam
Authors: Trương, Thùy Vân
Advisor: Ngô, Hà Tấn, PGS.TS.
Nguyễn, Công Phương, PGS.TS.
Keywords: Kế toán
Thuế
Mối liên hệ giữa kế toán và thuế
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận án Tiến sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 62.34.03.01; 271 trang.
Table of contents: Chương 1. Cơ sở lý thuyết về mối quan hệ giữa kế toán và thuế; Chương 2. Mối liên hệ giữa kế toán và thuế ở Việt Nam: Phân tích dựa vào nguyên tắc đo lường; Chương 3. Nghiên cứu thực nghiệm mối liên hệ giữa kế toán và thuế ở Việt Nam; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10337
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongThuyVan.TT.pdfTóm tắt509.55 kBAdobe PDFView/Open
TruongThuyVan.TT_E.pdfSummary304.03 kBAdobe PDFView/Open
TruongThuyVan.TV.pdfToàn văn27.41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.