DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >

Luận án Tiến sĩ : [73]

Community home page

 
  
or browse   

Collections in this community

Recent Submissions

 Maximum Power Point Tracking of a DFIG Wind Turbine System

 Phát triển bền vững công nghiệp tỉnh Quảng Nam

 Characterization of Topographic Surface and Evaluation for Flood Hazard Zonation in Coastal Lowland of Danang city, Vietnam

 Nghiên cứu dao động cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng di động có xét đến tốc độ thay đổi và lực hãm xe

 Các hiệu ứng âm-điện từ trong các hệ thấp chiều

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback