DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >

Luận án Tiến sĩ : [56]

Community home page

 
  
or browse   

Collections in this community

Recent Submissions

 ВОСПРИЯТИЕ РОМАНА А. С. ПУШКИНА «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» BО ВЬЕТНАМЕ: ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА И ИЗУЧЕНИЯ

 Nghiên cứu nhiễu loạn điện áp trong lưới điện phân phối

 Nghiên cứu quá trình hình thành hỗn hợp và cháy của động cơ Dual fuel (Biogas-Diesel)

 Multiwavelength Optical Signal Processing for Reconfigurable Fiber-Optic Communication Systems

 Electronic and optoelectronic properties of nanopore-based single nanoparticle devices

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback