DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >

Luận án Tiến sĩ : [59]

Community home page

 
  
or browse   

Collections in this community

Recent Submissions

 Nghiên cứu phòng chống bế tắc trong cung cấp tài nguyên phân tán cho hệ thống máy chủ ảo

 ОПЕРАТОРНЫЙ МЕТОД В ПРОБЛЕМАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЕРЕЛЯТИВИСТСКИХ ЧАСТИЦ С КВАНТОВЫМИ ПОЛЯМИ

 Fragility approach for performance-Based design in fluid-structure interaction problems, part 1: Wind and wind turbines, part 2: Waves and elevated coastal structures

 ВОСПРИЯТИЕ РОМАНА А. С. ПУШКИНА «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» BО ВЬЕТНАМЕ: ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА И ИЗУЧЕНИЯ

 Nghiên cứu nhiễu loạn điện áp trong lưới điện phân phối

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback