DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >

000 - Thông tin & tác phẩm tổng quát : [9]

Community home page

 
  
or browse   

Collections in this community

Recent Submissions

 Mối quan hệ giữa ba lĩnh vực xuất bản, in, phát hành nhìn từ góc độ văn hóa và kinh tế

 Nâng cao chất lượng xuất bản sách nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh

 Xuất bản - một hoạt động truyền thông đại chúng cơ bản của xã hội

 Lần đầu tiên xuất bản sách về đường biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

 Thư viện số: hai thập kỷ phát triển trên thế giới - bài học kinh nghiệm và định hướng phát triển cho Việt Nam

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback