DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
000 - Thông tin & tác phẩm tổng quát >
Thông tin - Thư viện >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2791

Nhan đề: Thư viện xanh - nơi trau dồi kỹ năng cho học sinh
Từ khoá: Thư viện
Học sinh
Năm xuất bản: 2010
Mô tả: Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long, Số 4-2010. Tr. 36-38.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2791
Appears in Collections:Thông tin - Thư viện

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TV_0006.PDF410,59 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback