DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
000 - Thông tin & tác phẩm tổng quát >
Thông tin - Thư viện >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2790

Nhan đề: Số hóa với hệ thống Kirtas
Tác giả: Đỗ, Như Thơ
Trần, Đức Trung
Từ khoá: Số hóa
Kirtas
Năm xuất bản: 2011
Mô tả: Tạp chí Thông tin và Tư liệu, Số 02/2011. Tr. 25-27.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2790
Appears in Collections:Thông tin - Thư viện

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TV_0001.pdf363,59 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback