DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
000 - Thông tin & tác phẩm tổng quát >
Truyền thông & xuất bản >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2894

Nhan đề: Mối quan hệ giữa ba lĩnh vực xuất bản, in, phát hành nhìn từ góc độ văn hóa và kinh tế
Tác giả: Trần, Văn Hải
Từ khoá: Xuất bản
In
Phát hành
Năm xuất bản: 2010-10
Mô tả: Tạp chí Lý luận chính trị & Truyền thông, Số 10/2010. Tr. 21-25.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2894
Appears in Collections:Truyền thông & xuất bản

Files in This Item:

File Description SizeFormat
XB_0004.PDF166,46 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback