DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
000 - Thông tin & tác phẩm tổng quát >
Thông tin - Thư viện >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2793

Nhan đề: Thư viện Viện Thông tin Khoa học Xã hội vươn tới hiện đại hóa
Tác giả: Vương, Toàn
Từ khoá: Thư viện
Hiện đại hóa
Năm xuất bản: 2005-10
Mô tả: Bản tin Thư viện - Công nghệ thông tin, Số 10/2004. Tr. 35-39.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2793
Appears in Collections:Thông tin - Thư viện

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TV_0004.pdf248,47 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback