DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
000 - Thông tin & tác phẩm tổng quát >
Truyền thông & xuất bản >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2892

Nhan đề: Xuất bản - một hoạt động truyền thông đại chúng cơ bản của xã hội
Tác giả: Trần, Văn Hải
Từ khoá: Xuất bản
Truyền thông
Năm xuất bản: 2011-03
Mô tả: Tạp chí Lý luận chính trị & Truyền thông, Số 03/2011. Tr. 51-52.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2892
Appears in Collections:Truyền thông & xuất bản

Files in This Item:

File Description SizeFormat
XB_0002.PDF76,15 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback