Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9713
Title: Hoàn thiện công tác xây dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 tỉnh Quảng Nam
Other Titles: Complete the Norms Establishing of Budget Allocation for Recurrent Expenditure at the Beginning of the Budget Stabilization Period 2017-2010 in Quang Nam Province
Authors: Huỳnh, Đức Nghĩa
Advisor: Võ, Duy Khương, TS.
Keywords: Định mức phân bổ
Chi thường xuyên
Ngân sách nhà nước
Thu ngân sách nhà nước
Chi ngân sách nhà nước
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 142 trang.
Table of contents: Chương 1. Một số vấn đề lý luận về ngân sách nhà nước và định mức chi thường xuyên ngân sách nhà nước; Chương 2. Thực trạng công tác xây dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Nam thời kỳ ổn định 2017 - 2020; Chương 3. Giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Nam thời kỳ ổn định 2017 - 2020.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9713
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhDucNghia.TT.pdfTóm tắt5.89 MBAdobe PDFView/Open
HuynhDucNghia.TV.pdfToàn văn6.1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.