Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8918
Title: Nghiên cứu mối quan hệ giữa quản trị vốn lưu động với khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Lê, Thị Thanh Diệp
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Vốn lưu động
Nhân tố ảnh hưởng
Khả năng sinh lời của doanh nghiệp
Doanh nghiệp ngành thực phẩm
Trị trường chứng khoán Việt Nam
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 132 trang.
Table of contents: Chương 1.Một số vấn đề lý luận về quản trị vốn lưu động và khả năng sinh lời của các doanh nghiệp; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu; Chương 3.Kết quả nghiên cứu; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8918
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiThanhDiep.TT.pdfTóm tắt385.81 kBAdobe PDFView/Open
LeThiThanhDiep.TV.pdfToàn văn2.15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.