Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8780
Title: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Bắc Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Bích Huyền
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Kiểm soát rủi ro tín dụng
Cho vay khách hàng doanh nghiệp
Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Chi nhánh Bắc Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 114 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tai Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8780
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiBichHuyen.TT.pdfTóm tắt352.45 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiBichHuyen.TV.pdfToàn văn855 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.