DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Hóa hữu cơ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1064

Nhan đề: Nghiên cứu tính chất hấp phụ một số hợp chất hữu cơ trên vật liệu MCM-41
Tác giả: Huỳnh, Thanh Sơn
Người hướng dẫn: Võ, Viên
Từ khoá: Hóa hữu cơ
Hợp chất hữu cơ
Vật liệu MCM-41
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1064
Appears in Collections:Hóa hữu cơ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.96.pdfToàn văn1,48 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt376,16 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback