Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9734
Title: Hoàn thiện hoạt động quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện tại Phòng Tài chính - Kế hoach huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Other Titles: Completing Distrit-level State Budget Management Activites at Ofice Main Planning of Phu Loc District Thua Thien Hue Province
Authors: Nguyễn, Thị Hậu
Advisor: Hoàng, Dương Việt Anh, TS.
Keywords: Ngân sách nhà nước cấp huyện
Quản lý ngân sách nhà nước
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Lộc
Quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện
Ngân sách huyện Phú Lộc
Issue Date: 2019
Publisher: Trương Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 110 trang.
Table of contents: Chương 1. Cơ sở lý luận về NSNN cấp huyện và hoạt động quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện; Chương 2. Thực trạng hoạt động quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện tại phòng Tài chính - Kế hoạch Phú Lộc; Chương 3. Khuyến nghị hoàn thiện hoạt động quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện tại phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9734
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHau.TT.pdfTóm tắt996.76 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiHau.TV.pdfToàn văn4.91 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.