Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9715
Title: Hoàn thiện hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hội An, chi nhánh Quảng Nam
Other Titles: Completing Lending Activities to Create Jobs at Transaction Office of Social Policy Bank of Hoi An City, Quang nam Branchanch
Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh
Advisor: Nguyễn, Ngọc Anh, TS.
Keywords: Ngân hàng Chính sách xã hội
Giải quyết việc làm
Hoạt động cho vay
Giao dịch xã
Tổ Tiết kiệm và vay vốn
Tổ chức chính trị xã hội
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 119 trang.
Table of contents: Chương 1. Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách; Chương 2. Thực trạng hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hội An, chi nhánh Quảng Nam; Chương 3. Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hội An, chi nhánh Quảng Nam.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9715
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiVanAnh.TT.pdfTóm tắt929.78 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiVanAnh.TV.pdfToàn văn7.78 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.