Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9714
Title: Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Giang, chi nhánh Quảng Nam
Other Titles: Completing Lending Activities for Poor Households at the Social Policy Bank Transaction Office in Nam Giang District, Quang Nam Branch
Authors: Nguyễn, Thành Tài
Advisor: Nguyễn, Ngọc Anh, TS.
Keywords: Ngân hàng Chính sách xã hội
Hộ nghèo
Hoạt động ủy thác cho vay
Giao dịch xã
Tổ Tiết kiệm và vay vốn
Hội đoàn thể
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 119 trang.
Table of contents: Chương 1. Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách; Chương 2. Thực trạng hoạt động cho vay hộ nghèo tại phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Nam Giang, chi nhánh Quảng Nam; Chương 3. Một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Giang, chi nhánh Quảng Nam.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9714
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThanhTai.TT.pdfTóm tắt828.54 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThanhTai.TV.pdfToàn văn6.59 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.