DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
900 - Lịch sử & Địa lý >
Du lịch >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/971

Nhan đề: Giữ gìn và làm giàu bản sắc văn hoá dân tộc để phát triển du lịch bền vững.
Tác giả: Nguyễn, Đình Hoà
Từ khoá: Bản sắc văn hoá
du lịch
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Kinh tế và phát triển. 2007.Tr.13-15,19.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/971
Appears in Collections:Du lịch

Files in This Item:

File Description SizeFormat
DL_0005.pdf4,49 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback