Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/971
Title: Giữ gìn và làm giàu bản sắc văn hoá dân tộc để phát triển du lịch bền vững.
Authors: Nguyễn, Đình Hoà
Keywords: Bản sắc văn hoá
du lịch
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Kinh tế và phát triển. 2007.Tr.13-15,19.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/971
Appears in Collections:Du lịch

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DL_0005.pdf4.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.