Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9693
Title: Phương pháp nhận dạng cảm xúc âm nhạc trên cơ sở học máy
Authors: Huỳnh, Thị Hoàng Chi
Advisor: Lê, Văn Sơn, PGS.TS.
Keywords: Phương pháp nhận dạng cảm xúc
Đặc tính âm nhạc
Khoa học máy tính
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Khoa học Máy tính. Mã số: 60.48.01.01; 86 trang.
Table of contents: Chương 1.Nhận dạng cảm xúc âm nhạc; Chương 2.Mối quan hệ giữa đặc tính âm nhạc và nhận thức cảm xúc; Chương 3.Xây dựng mô hình nhận dạng cảm xúc âm nhạc và kết quả thực nghiệm.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9693
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhThiHoangChi.TT.pdfTóm tắt1.25 MBAdobe PDFView/Open
HuynhThiHoangChi.TV.pdfToàn văn1.97 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.