Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9564
Title: Vận dụng mô hình CAPM trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh, PGS.TS.
Keywords: Mô hình CAPM
Mô hình định giá tài sản vốn
Đo lường rủi ro hệ thống
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 97 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về mô hình định giá tài sản vốn (CAPM); Chương 2.Thiết kế nghiên cứu; Chương 3.Kết quả ước lượng, kiểm định mô hình CAPM và khuyến nghị với nhà đầu tư.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9564
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThanhHuyen.TT.pdfTóm tắt416.65 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThanhHuyen.TV.pdfToàn văn1.09 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.