Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9548
Title: Ảnh hưởng của cấu trúc tài chính đến hiệu quả tài chính của các công ty ngành khai khoáng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Cẩm Hương
Advisor: Nguyễn, Công Phương, PGS.TS.
Keywords: Cấu trúc tài chính
Hiệu quả tài chính
Công ty ngành khai khoáng
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 103 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về cấu trúc tài chính và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp; Chương 2.Đặc điểm cấu trúc tài chính và hiệu quả tài chính của các công ty ngành khai khoáng niêm yết trên thị trường chứng khoáng Việt Nam; Chương 3.Nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của cấu trúc tài chính đến hiệu quả tài chính của các công ty ngành khai khoáng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9548
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiCamHuong.TT.pdfTóm tắt370.87 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiCamHuong.TV.pdfToàn văn1.35 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.