Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9437
Title: Mô phỏng phát triển không gian đô thị bằng đa tác tử
Authors: Nguyễn, Phạm Thế Vinh
Advisor: Võ, Đức Ân, TS.
Keywords: Hệ thống đa tác tử
Mô phỏng
Khoa học máy tính
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Máy tính. Chuyên ngành: Khoa học Máy tính. Mã số: 60.48.01.01
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về mô hình và mô phỏng dựa trên đa tác tử; Chương 2.Các mô hình phát triển đô thị và các bước xây dựng mô hình; Chương 3.Xây dựng mô hình và kịch bản chạy mô phỏng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9437
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenPhamTheVinh.TT.pdfTóm tắt1.55 MBAdobe PDFView/Open
NguyenPhamTheVinh.TV.pdfToàn văn3.24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.