Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8970
Title: Quản trị rủi ro tín dụng tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam
Other Titles: Credit Risk Management at the Transaction Office of the Vietnam Bank for Social Policies of Tien Phuoc District, Quang Nam Province
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo
Advisor: Nguyễn, Phú Thái, TS.
Keywords: Rủi ro rín dụng
Quản trị rủi ro tín dụng
Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tiên Phước
Tỉnh Quảng Nam
Nợ xấu
Tính dụng chính sách
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng; Mã số: 60.34.02.01; 119 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng; Chương 2.Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tiên Phước; Chương 3.Các khuyến nghị nhằm hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tiên Phước.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8970
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiPhuongThao.TT.pdfTóm tắt626.41 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiPhuongThao.TV.pdfToàn văn5.85 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.