Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8941
Title: Hoàn thiện hoạt động kiểm soát chi ngân sách xã tại Kho bạc Nhà nước Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
Other Titles: The Improvement in Controlling Budgeted Expenditures of Dong Giang National Bank in Quang Nam Province
Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Kiểm soát chi
Ngân sách xã
Ngân sách Nhà nước
Kho bạc Nhà nước Đông Giang
Đơn vị sử dụng ngân sách
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 123 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về ngân sách xã và kiểm soát chi ngân sách xã qua Kho bạc Nhà nước; Chương 2.Thực trạng hoạt động kiểm soát chi ngân sách xã tại Kho bạc Nhà nước Đông Giang; Chương 3.Các khuyến nghị hoàn thiện hoạt động kiểm soát chi ngân sách xã tại Kho bạc Nhà nước Đông Giang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8941
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHoangYen.TT.pdfTóm tắt602.24 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiHoangYen.TV.pdfToàn văn3.08 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.