Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8876
Title: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Loan
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Kiểm soát rủi ro tín dụng
Cho vay khách hàng cá nhân
Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Chi nhánh Bắc Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kim doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 107 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về kiểm soát tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8876
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiNgocLoan.TT.pdfTóm tắt712.85 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiNgocLoan.TV.pdfToàn văn762.59 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.