Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8657
Title: Kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương chi nhánh Bắc Đà Nẵng
Authors: Đinh, Thị Thu Phương
Advisor: Hoàng, Tùng, PGS.TS.
Keywords: Kiểm soát nội bộ
Hoạt động tín dụng
Tín dụng ngân hàng
Ngân hàng TMCP Công thương
Chi nhánh Bắc Đà Nẵng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 121 trang.
Table of contents: Chương 1.Những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng kieetm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Bắc Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Bắc Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8657
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DinhThiThuPhuong.TT.pdfTóm tắt379.53 kBAdobe PDFView/Open
DinhThiThuPhuong.TV.pdfToàn văn958.71 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.