Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8655
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ mạng riêng ảo VPN tại Trung tâm Viễn thông Khu vực III - Trực thuộc Công ty Viễn thông Liên tỉnh
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Linh
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Hài lòng của khách hàng
Chất lượng dịch vụ
Dịch vụ mạng riêng ảo VPN
Trung tâm Viễn thông Khu vực III
Công ty Viễn thông Liên tỉnh
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 102 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận và các mô hình nghiên cứu thực tiễn; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ mạng riêng ảo VPN; Chương 3.Phân tích kết quả nghiên cứu; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8655
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThuyLinh.TT.pdfTóm tắt468.9 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThuyLinh.TV.pdfToàn văn2.18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.