Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8593
Title: Nguồn lực con người với vấn đề phát huy nguồn nhân lực khoa học - công nghệ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Phú Yên
Authors: Trương, Thị Bích
Advisor: Lê, Văn Đính, PGS.TS.
Keywords: Nguồn nhân lực khoa học công nghệ
Nguồn lực con người
Tỉnh Phú Yên
Triết học
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chuyên ngành: Triết học. Mã số: 60.22.80; 103 trang.
Table of contents: Chương 1. Nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta trong tiến trình đổi mới; Chương 2. Thực trạng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Phú Yên; Chương 3. Định hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm phát huy nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Phú Yên trong thời gian đến.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8593
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongThiBich.TT.pdfTóm tắt278.16 kBAdobe PDFView/Open
TruongThiBich.TV.pdfToàn văn662.1 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.