Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7768
Title: Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án trong cho vay trung dài hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh tỉnh Quảng Nam
Other Titles: Improve the Work of the Financial Assessment of Projects in the Medium and Long-term Lending in the Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock Bank - Quang Nam Province Branch
Authors: Nguyễn, Thị Hoanh
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Thẩm định tài chính dự án
Công tác thẩm định
Hoàn thiện
Cho vay trung dài hạn
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
SHB Quảng Nam
Chi nhánh Quảng Nam
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 137 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7768
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHoanh.TT.pdfTóm tắt4.32 MBAdobe PDFView/Open
NguyenThiHoanh.TV.pdfToàn văn6.52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.