DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >
Kinh tế phát triển >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/707

Nhan đề: Phát triển chăn nuôi bò thịt trên địa bàn tỉnh Kontum.
Tác giả: Huỳnh, Minh Chương
Người hướng dẫn: Bùi, Quang Bình
Từ khoá: Phát triển chăn nuôi
Chăn nuôi bò thịt
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/707
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.127.pdfToàn văn1,47 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.PDFTóm tắt233,79 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback