Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7023
Title: Tác động của cấu trúc sở hữu đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Phạm, Thị Thu Trang
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh, PGS.TS.
Keywords: Cấu trúc sở hữu
Hiệu quả hoạt động
Sàn Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Triết học
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7023
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiThuTrang.TT.pdfTóm tắt925.01 kBAdobe PDFView/Open
PhamThiThuTrang.TV.pdfToàn văn6.48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.