Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6506
Title: Vận dụng mô hình hồi quy ngưỡng trong nghiên cứu tác động của nợ lên giá trị doanh nghiệp của các công ty niêm yết trên Sàn Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX)
Authors: Ngô, Lê Khánh Hồng
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh, PGS.TS.
Keywords: Mô hình hồi quy ngưỡng
Giá trị doanh nghiệp
Cấu trúc vốn
Sàn Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
HSX
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6506
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NgoLeKhanhHong.TT.pdfTóm tắt960.58 kBAdobe PDFView/Open
NgoLeKhanhHong.TV.pdfToàn văn3.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.