DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >
Công nghệ thông tin >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/534

Nhan đề: Ứng dụng mạng Nơron trong nhận dạng đối tượng điều khiển
Tác giả: Đào, Hữu Hùng
Tạ, Cao Minh
Từ khoá: Mạng Nơron
Nhận dạng
Matlab
Công nghệ thông tin
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Tự động hoá ngày nay, số 4/2007. Trang 22-25, 27.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/534
Appears in Collections:Công nghệ thông tin

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TH_0016.pdf5 trang3,11 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback