DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >
Kinh tế phát triển >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/46

Nhan đề: Phát triển bền vững ngành thủy sản thành phố Đà Nẵng đến năm 2020
Tác giả: Trần, Thị Thơm
Người hướng dẫn: Nguyễn, Thanh Liêm
Từ khoá: Phát triển bền vững
Thủy sản
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/46
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Tom tat.pdfTom tat205,56 kBAdobe PDFView/Open
Toan van.108.pdfToàn văn736,09 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback