DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >
Kinh tế phát triển >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/42

Nhan đề: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nghèo tại tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Lê, Quý Đạt
Người hướng dẫn: Võ, Thị Thúy Anh
Từ khoá: Nghèo
Quảng Nam
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/42
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Tom tat.pdfTom tat173,18 kBAdobe PDFView/Open
Toan van.113.pdfToan van1,87 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback