DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/366

Nhan đề: Ảnh hưởng của phương pháp dạy học đến mức độ phát triển trí tuệ của học sinh lớp 5
Tác giả: Vũ, Thị Lan Anh
Từ khoá: Phương pháp dạy học
Trí tuệ
Tâm lý học
Sinh lý học lứa tuổi
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Tạp chí Giáo dục. Số 222 (kì 2-9/2009). Tr.18-20
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/366
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0001.pdf3,18 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback