DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Khoa học máy tính >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3582

Nhan đề: Ứng dụng hệ trợ giúp quyết định phục vụ công tác đền bù giải tỏa đất đai tại thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Hồ, Phước Duy
Người hướng dẫn: Phan, Huy Khánh
Từ khoá: Khoa học máy tính
Hệ trợ giúp
Đền bù giải tỏa
Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3582
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Tomtat.pdfTóm tắt219,42 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback