DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >
Công nghệ thông tin >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/346

Nhan đề: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh các dịch vụ viễn thông VNPT
Tác giả: Ngô, Hoàng Yến
Từ khoá: Công nghệ viễn thông
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Tạp chí Thông tin KHKT & kinh tế bưu điện, số 2/2009. Trang 9-15.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/346
Appears in Collections:Công nghệ thông tin

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TH_0009.pdf7 trang.6,96 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback