DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >
Công nghệ thông tin >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/336

Nhan đề: Các loại trình ứng dụng cơ sở dữ liệu
Tác giả: Hoàng, Xa
Từ khoá: Cơ sở dữ liệu
Công nghệ thông tin
Tin học
Trình ứng dụng
Năm xuất bản: 2009-04
Mô tả: Tạp chí CNTT & TT, kỳ 2 - tháng 4/2009. Trang 14-18.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/336
Appears in Collections:Công nghệ thông tin

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Cac loai trinh ung dung CSDL.pdf5 trang.6,05 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback