DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Văn học Việt Nam >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3195

Nhan đề: Nguyễn Bính trong tiến trình vận động thơ ca Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX
Tác giả: Trần, Thị Minh Hòa
Người hướng dẫn: Nguyễn, Phong Nam
Từ khoá: Thơ Việt Nam
Nguyễn Bính
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3195
Appears in Collections:Văn học Việt Nam

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Tomtat.pdfTóm tắt144,7 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback