DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
700 - Nghệ thuật & vui chơi giải trí >
Mỹ thuật >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2864

Nhan đề: Bức phù điêu mới pháp hiện ở Chiên Đàn
Tác giả: Ngô, Văn Doanh
Từ khoá: Phù điêu
Chiên Đàn
Mỹ thuật
Năm xuất bản: 2008-09
Mô tả: Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Số 291-09/2008. Tr. 60-65.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2864
Appears in Collections:Mỹ thuật

Files in This Item:

File Description SizeFormat
MT_0008.PDF397,67 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback