DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
700 - Nghệ thuật & vui chơi giải trí >
Mỹ thuật >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2857

Nhan đề: Khống chế chất lượng thi công bê tông mỹ thuật
Tác giả: Fu, Li Rong
Từ khoá: Mỹ thuật
Bê tông
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Tạp chí Xây dựng, Số 6-2009. Tr. 66-69.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2857
Appears in Collections:Mỹ thuật

Files in This Item:

File Description SizeFormat
MT_0004.PDF186,08 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback