DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Khoa học máy tính >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2843

Nhan đề: Nhận dạng tiếng nói tiếng Việt sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo và mô hình markov ẩn
Tác giả: Nguyễn, Quốc Long
Người hướng dẫn: Phan, Huy Khánh
Từ khoá: Khoa học máy tính
Mạng nơron
Mô hình markov ẩn
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2843
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.74.pdfToàn văn1,15 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt117,34 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback