DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
700 - Nghệ thuật & vui chơi giải trí >
Kiến trúc >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2839

Nhan đề: Phân tích quá trình thiết kế thí nghiệm móng tháp Buri Dubai (tiếp theo và hết)
Tác giả: Nguyễn, Bảo Huân
Từ khoá: Móng
Thiết kế
Burj Dubai
Năm xuất bản: 2011
Mô tả: Tạp chí Xây dựng, Số 02-2011. Tr. 70-72.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2839
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT_0002.PDF183,6 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback