DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >
Công nghiệp chế tạo >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2788

Nhan đề: Xu thế phát triển robot trên thế giới và tình hình nghiên cứu robot ở Việt Nam (phần cuối)
Tác giả: Phạm, Thượng Cát
Từ khoá: Robot
Tự động
Năm xuất bản: 2011-03
Mô tả: Tạp chí Tự động hóa ngày nay, Số 03/2011. Tr. 34-36.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2788
Appears in Collections:Công nghiệp chế tạo

Files in This Item:

File Description SizeFormat
CNCT_0001.PDF151,76 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback