DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Tín dụng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2718

Nhan đề: Quản lý khách hàng vay tại tổ chức tín dụng
Tác giả: Trần, Nam Bách
Từ khoá: Quản lý
Khách hàng
Tín dụng
Năm xuất bản: 2007-02
Mô tả: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, Số 3+4-02/2007. Tr. 50-52.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2718
Appears in Collections:Tín dụng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TD_0012.pdf678,08 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback