DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >
Sản xuất công nghiệp >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2707

Nhan đề: Nâng cao lợi thế cạnh tranh của cá tra Việt Nam trên thị trường quốc tế
Tác giả: Nguyễn, Thị Kim Anh
Nguyễn, Thị Liên Vi
Từ khoá: Cá tra
Việt Nam
Thị trường
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Số 177-2009. Tr. 26-32.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2707
Appears in Collections:Sản xuất công nghiệp

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SXCN_0003.pdf3,62 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback