DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >
Sản xuất công nghiệp >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2697

Nhan đề: Công nghiệp Việt Nam - Mục tiêu phát triển đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
Tác giả: Bùi, Xuân Khu
Từ khoá: Công nghiệp
Mục tiêu phát triển
Định hướng
2010-2020
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 1-2007, Tr.19-21
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2697
Appears in Collections:Sản xuất công nghiệp

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SXCN_0004.pdf957,65 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback